Menu
Your Cart

Όροι χρήσης διαγωνισμού

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ONLINE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Διαγωνισμός Summer Is Here»

Η εταιρεία « OASIS - Ψύκτες & Φίλτρα Νερού » (Ευριπίδου 14, 15562 Χολαργός, Αθήνα Αττική) εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια», διοργανώνει διαγωνισμό με ονομασία « Summer Is Here » (εφεξής «Διαγωνισμός») στον διαδικτυακό τόπο https://bit.ly/3ipPhOT (εφεξής ο Διαδικτυακός Τόπος) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους.


1. Αποδοχή όρων και Δήλωση Απορρήτου

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απονομή δώρων, στο πλαίσιο αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως κατω­τέ­ρω προσδιορίζεται. Οι παρόντες Όροι έχουν αναρτηθεί στον διαδι­κτυακό τόπο.

Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους παρόντες Όρους συμμετοχής και/ή τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, δεν θα πρέπει να συμμετέχει στον Διαγωνισμό.


2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής.

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα, είναι άνω των 18 ετών, και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανό­­τητα.

2. Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται όσοι είναι εργαζόμενοι των Διοργανωτών, οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δεύ­τε­ρου (Β΄) βαθμού, οι σύζυγοι των εν λόγω εργαζομένων και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους εν λόγω εργαζομένους.

3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ως ουδέ­ποτε πραγματοποιηθείσα.

4. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται η ύπαρξη έγκυρου λογα­ρια­σμού χρήστη στο Facebook και στο Instagram. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή των όρων εγγραφής των Facebook και Instagram, την πολιτική απορρήτου και ασφα­λείας αυτού και συνακόλουθα την παραί­τηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των Facebook και Instagram σε σχέση με αυτόν τον Διαγωνισμό.


3. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, από την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 με έναρξη από τη στιγμή δημοσίευσης του περιεχομένου (post) σχετικά με τον παρόντα Διαγωνισμό έως την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021.

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που έχει στη διάθεσή του ο Διοργανωτής αποτελεί το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο χρόνος έναρξης, ο χρόνος λήξης, καθώς και ο χρόνος ενερ­γής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης της συμμετοχής στον Διαγωνισμό.

Συμμετοχές που τυχόν υποβληθούν πριν την έναρξη ή μετά τη λήξη της διάρ­κειας του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επά­γο­νται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν τις Διοργανώτριες ή/και οποιονδήποτε τρίτο.


4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

1. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Διαγωνισμό που διοργανώνεται στο Facebook, θα πρέπει να κάνει tag 2 φίλους του ως σχόλιο στη δημοσίευση του διαγωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση των εν λόγω προσώπων και να συμπληρώσει τη φόρμα στην παρούσα σελίδα:https://psyktes.gr/blog/diagonismos-oasis-psyktes/.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να πάρει μέρος όσες φορές θέλει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού με τον παραπάνω τρόπο και κατ’ επέκταση στην κλήρωση.


5. Δώρα.

Ο ένας (1) Νικητής του Διαγωνισμού θα αναδειχθεί έπειτα από κλήρωση με τυχαίο τρόπο ανάμεσα στους συμμετέχοντες του Facebook και του Instagram και κερδίζει: ένα (1) Νέο Διπλό Φίλτρο Νερού Κάτω Πάγκου F2, αρχικής αξίας 90,00€

Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσ­ονται με χρή­ματα ή άλλα αντικατάστατα πράγματα.


6. Τρόπος ανάδειξης των Νικητών.

1. Η ανάδειξη των Νικητών θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονική κλήρωση που θα λάβει χώρα στα γραφεία της διαφημιστικής εταιρείας «InYourCity» την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021 με τη χρήση ηλεκτρο­νικού συστήματος που διαθέτει η εται­ρεία και το οποίο αποκλείει πιθανό­τητα ανθρώ­πινης παρέμβασης και εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας.

2. Θα κληρωθεί ένας (1) τυχερός Νικητής.

3. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στους διαδικτυακούς τόπους και σαν σχόλιο στα post του διαγωνισμού την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021, με το όνομα που αντιστοιχεί στο προφίλ μέσω του οποίου έγινε η συμμετοχή.


7. Ενημέρωση των Νικητών.

Ο τυχερός νικητής του Δώρου θα ειδοποιηθεί με μήνυμα στον Διαδικτυακό Τόπο και ειδικότερα με ανάρτηση σχολίου κάτω από το post του Διαγωνισμού. Μετά την ενημέρωση, ο νικητής θα πρέπει να στείλει μέσω προσωπικού μηνύματος στο Διαδικτυακό Τόπο τα εξής στοιχεία του: όνομα, επώνυμο, τηλέ­φωνο επικοινωνίας και διεύθυνση.

Σε περίπτωση που νικητής του Δώρου δεν έχει επικοινωνήσει (με αποστολή των ανωτέρω στοιχείων του μέσω προσωπικού μηνύματος) μέχρι την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.59 π.μ. χάνει το δικαίωμα στο Δώρο και στην θέση του υπεισέρχεται ο πρώτος επιλαχών κατά τη σειρά της κλήρωσης, ο οποίος θα ανακοινωθεί με τον ίδιο τρόπο, την ίδια μέρα.

Μετά την ημερομηνία αυτή (08.09.2021), ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την απόδοση των Δώρων, διατηρεί δε το δικαίωμα να ακυ­ρώ­­σει μη αποδοθέντα Δώρα, είτε να τα διαθέσει με οποια­δήποτε διαδικα­σία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεω­ρεί­ται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν Δώρου σύμ­φωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερό­με­νου ως νικητή στο Διαδικτυακό Τόπο του Διαγωνισμού δεν καθιστά το απο­τέ­λεσμα οριστικό, ούτε θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

Η άρνηση παραλαβής του Δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου.


8. Παραλαβή του Δώρου.

1. Ο νικητής του Δώρου θα ειδοποιηθεί μέσω προσωπικού μηνύματος και θα του δοθούν οδηγίες για την παραλαβή του Δώρου του . Για την παραλαβή του Δώρου οι Διοργανώτριες Εταιρείες δικαιούνται να εξακριβώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα και την ηλικία των προσώπων πριν την παράδοση του Δώρου τους. Ενδεικτικώς δικαιούνται να ζητήσουν επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου κατά την διακριτική τους ευχέρεια, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία. Ο Διοργανωτής δεν θα τηρεί αντίγραφα των στοιχείων αυτών.

2. H αποστολή του Δώρου θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2021.

3. Με την παραλαβή του Δώρου, ο νικητής καλείται να αποστείλει φωτογραφικό υλικό για να αξιοποιηθεί στα μέσα μαζικής δικτύωσης, προς ευχαρίστηση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.


9. Αποκλεισμός συμμετεχόντων.

Σε περίπτωση χειραγώγησης ή τεχνικής παραβίασης της διαδικασίας συμμε­το­χής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης ή αθέμιτης πρακτικής, παραβίασης των παρό­ντων Όρων, της ισχύουσας νομοθεσίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρί­του ο Διοργανωτής θα έχει το δικαίωμα, κατά την ανέλεγκτη κρίση τους, να ακυ­ρώ­σουν την συγκεκριμένη συμμετοχή, ακόμη και εκ των υστέρων, και να μην αναδείξουν τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα ως νικητή. Στην περί­πτω­ση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετι­κού Δώ­ρου, το οποίο τίθεται στην διάθεση του Διοργανωτή, ενώ ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα, σε περίπτωση εκ των υστέρων ακύρωσης, να ζητήσει από τον συμμετέχοντα την επιστροφή του Δώρου που τυχόν του έχει αποδοθεί ήδη.


10. Περιορισμός Ευθύνης.

1. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, οι Διοργανώ­τριες δεν αναλαμβάνουν και δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία, βλάβη ή και ατύχημα τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε νικητής κατά τη χρήση των Δώρων. Επίσης δεν υπόσχονται ούτε εγγυώνται την εκτέλεση των συμβατικών ή άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τα εν λόγω Δώρα. Οι Διοργανώτριες δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας, βλά­βης ή καταστροφής του Δώρου μετά την παράδοσή του στον δικαιούχο, ο δε δικαιούχος αποδέχεται ότι σε μία τέτοια περίπτωση αυτό δεν αντικαθίσταται.

2. Περαιτέρω, οι Διοργανώτριες δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για το περι­ε­χό­­μενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων κάτω από το post του Διαγω­νισμού, για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι οι συμμετέχοντες.

3. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσο­μέ­νων προθεσμιών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή περιορί­ζε­ται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις τους από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

4. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι οι Διοργανώτριες ουδε­μία σχέση έχουν με το νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται το Instagram, ότι ο Δια­γωνισμός δεν επιχορηγείται από το Instagram, ούτε υποστηρίζεται ή διε­ξάγεται από αυτό, ούτε συνδέεται μαζί του.


11. Τεχνικά Μέσα.

1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδια­φερόμε­νων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρό­σβα­σης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφε­ρόμενο. Η πρόσβαση στο Διαδικτυ­α­κό Τόπο επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋπο­θέ­σεις και προ­δια­γραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής δεν θα ευθύ­νεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

2. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγω­νισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετά­δο­ση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μετα­βολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρ­χου­σας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή.


12. Προσωπικά Δεδομένα.

1. Η διεξαγωγή του Διαγωνισμού καθιστά απαραίτητη την επεξεργασία εκ μέρους του Διοργανωτή προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και των νικητών για τους σκοπούς της διεξαγωγής του Διαγωνισμού, της ανάδειξης των νικητών και της απόδοσης των Δώρων, καθώς επίσης και για την συμμόρφωση των εν λόγω Εταιρειών με τις νόμιμες υποχρεώσεις τους (λ.χ. φορολογικές υποχρεώσεις), για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων των εν λόγω Εταιρειών, σύμφωνα πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και για την προώθηση του Διαγωνισμού για διαφημιστικούς σκοπούς, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο του διαγωνισμού είναι τα εξής:

Α. Για τους συμμετέχοντες: Δημόσια στοιχεία του προφίλ τους στην εφαρμογή «Instagram» - «Facebook» και δημόσια στοιχεία προφίλ των προσώπων που οι συμμετέχοντες έχουν προσθέσει με ετικέτα (tag) στην ανάρτησή τους κάτω από το post του Διαγωνισμού.

Β. Για τους νικητές: Πλέον των ανωτέρω στοιχείων υπό Α., ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση και στοιχεία ταυτότητας για την αποστολή των Δώρων, καθώς και οποιοδήποτε φωτογραφικό υλικό του νικητή με το δώρο μας σταλεί προς δημόσια ευχαρίστηση της συμμετοχής του.

Εφόσον δεν συμφωνείτε με την ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλείσθε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

2. Τα δεδομένα θα διατηρούνται από τον Διοργανωτή για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος Διαγωνισμού και των εννόμων συμφερόντων. Τα δεδομένα που παραχωρήθηκαν για την αποστολή του δώρου στον νικητή, διαγράφονται σε 30 μέρες από την ολοκλήρωση της αποστολής των δώρων, εκτός εάν απαιτείται η περαιτέρω τήρησή τους για σκοπούς συμμόρφωσης του Διοργανωτή με τις νόμιμες υποχρεώσεις τους (λ.χ. φορολογικές υποχρεώσεις), για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων τους, τηρουμένης πάντοτε της ισχύουσας νομοθεσίας ή αν έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεσή σας.

3. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της «OASIS - Ψύκτες & Φίλτρα Νερού», ο οποίος θα παράσχει τις αναγκαίες υπηρεσίες για την ανάδειξη του νικητή του Διαγωνισμού και για την παράδοση του Δώρου.

4. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος Συμμετέχων επιθυμεί, δικαιούται να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) απευθυνόμενος στην «OASIS - Ψύκτες & Φίλτρα Νερού» στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected]. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία.

5. Αναφορικά με την προσθήκη με ετικέτα (tag) ενός τρίτου προσώπου στο πλαίσιο συμμετοχής στο Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες σε αυτόν οφείλουν να γνωρίζουν ότι η ενέργεια αυτή συνιστά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εν λόγω προσώπου, για την οποία οφείλουν να έχουν εξασφαλίσει κάθε τυχόν αναγκαία συγκατάθεση του προσώπου αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επισκεφθείτε τη Δήλωση Απορρήτου μας στην διεύθυνση https://psyktes.gr/oroi-prostasias-dedomenon


13. Γενικοί Όροι.

1. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμ­­με­τέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή στο info@psyktes,gr

2. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν κριθεί αντίθετη προς το νόμο παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Oasis | Ψύκτες & Φίλτρα Νερού - Η ποιότητα που σας αξίζει!